Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Våra paketbokningar och enskilda bokningar

Dessa reservationer kan bokas både med non-refundeble och standard.

Standardbokning kan avbokas utan avgift till och med 24 timmar innan ankomst till hotellet. Om avbokning sker senare kommer första natten att debiteras. Vi bokningsantal över 7 rum i samma beställning se grupper, arrangemang & konferens.

Non-refundable reservationer kan inte avbokas eller ombokas. 100% av vistelsen kommer debiteras direkt vid bokning.

Bokningen skall vara betalt innan ankomst via länk i bokningsmail alt till BG 616-6714. Vänligen ange bokningsnummer som referens vid betalning via BG.

 

Är du nyfiken på våra olika paket kika här

 

Mysafety – Avbeställningsförsäkring

Pengarna tillbaka om livet kommer i vägen

När du bokar en vistelse hos oss hoppas vi förstås att du tar dig hit. Men så var det ju det här med livet: ett barn får vattkoppor, flyget är försenad, källaren svämmar över. Eftersom oförutsedda saker händer erbjuder vi Mysafetys Avbeställningsförsäkring i samband med bokning. Försäkringen gäller ända fram till incheckning och täcker både kostnad för hotellrum och övriga förbetalda utgifter, såsom mat, dryck och olika aktiviteter kopplade till hotellvistelsen. Tryggt, enkelt och smart.

Försäkringen bokas som senast i samband med bekräftelse av bokning och bokningen är ändringsbar fram till 7 dagar innan ankomst.

Behöver du nyttja försäkringen gör du det nedan:

Skadeanmälan kan antingen göras online eller skriftligt hos Mysafety

VIKTIGT: Bokningsbekräftelse, betalningsbekräftelse, avbokningsbekräftelse och annat

Försäkringsvillkor hittar du här>>

I annat fall om inte försäkring tecknats görs inga undantag mot ordinarie bokningsvillkor.

Bokat via en tredjepart

Dessa reservationer kan bokas både med non-refundeble och standard.
Avbokningsvillkoren som gäller är de som du får av tredjepart i samband med bokning. Avbokning skall ske direkt till tredjepart och kan inte göras med hotellet.

I kategorin tillhör bland annat;

Speciella högtider

Dessa reservationer kan avbokas utan avgift med 1 vecka innan ankomst. Senare avbokning debiteras med 50% av beloppet. Vid senare avbokning än 2 dygn innan ankomst debiteras 100% av beloppet.
Bokningen är inte bekräftad innan betalning skett via länk i bokningsmail alt till BG 616-6714. Vänligen ange bokningsnummer som referens vid betalning via BG.
Är du nyfiken på våra olika paket kika här

I kategorin tillhör;

  • Nyårspaket
  • Bridgepaket (turneringar)
  • Midsommar
  • Påsk

Grupper, arrangemang och konferens

Visitas ”Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang”:

1. Definitioner Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster. En bokningsförmedlare är ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller exklusive förmed-ling av betalning för bokningen.

Till detta hör också rumsbokningar med större antal än 7 rum där en person eller företag är huvudman för bokningen.

2. Beställning Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

3. Förskott Ett förskott på 50 procent av bekräftat belopp ska betalas när bokningen görs mindre än tre månader innan arrangemanget. Om bokning görs mer än tre månader innan arrangemanget ska ett förskott på 25 procent betalas vid bokning och ett på 25 procent när det återstår tre månader till arrangemanget. Förskotten förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturornas datum. Fakturor på förskotts-beloppet sänds omgående efter bekräftad bokning samt tre månader innan arrangemanget när bokning skett mer än tre månader innan arrangemanget. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

4. Särskilda önskemål vid beställning Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. ska det framföras redan vid beställnings-tillfället. Detsamma gäller ombeställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

5. Värdefull egendom Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, ska beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast omleverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

6. Avbeställning Avbeställning ska ske skriftligt. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med det fulla värdet av beställningen. Beställaren har möjlighet att minska antalet deltagare med 10%, dock högst 5 rum/ deltagare fram till 24 timmar före ankomst. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på beställningen. Den tillämpliga procentsatsen ska anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen. Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.

7. Betalning Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Omdeltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överens-kommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procent-enheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

8. Reservation för prisändringar a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen. b) Leverantören ska omgående informera beställaren när pristillägg sker.

9. Force majeure Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

10. Ansvar för egendom/vållande av skada Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

11. Tvister För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står Visitas ansvarsnämnd kostnads-fritt till parternas förfogande. Visitas medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

12. Bokning genom förmedlare Om bokning och betalning sker genom en boknings-förmedlare ska detta bolag, utan dröjsmål, hålla leverantörens pengar avskilda på ett separat konto till dess utbetalning skett till leverantören. Detta bolag ska även vara redovisningsskyldigt gentemot leverantören för pengar det mottagit för leverantörens räkning.